USLOVI ZA SUDIJSKE PRIPRAVNIKE

USLOVI ZA SUDIJSKE PRIPRAVNIKE

Kandidat za sudijskog pripravnika duzan je dostaviti UO KSCG sledecu dokumentaciju za
sticanje statusa sudijskog pripravnika:

1. Kopiju svjedocanstva o zavrsenoj srednjoj skoli
2. Kopije minimum 6 ‘PRIJAVA LEGLA’ gdje je kandidat ujedno i odgajivac s tim da mora postojati minimalna razlika izmedju prvog i poslednjeg legla u periodu od 2 godine ili minimum 12 ocjenskih lista sa izlozbi u Crnoj Gori gdje je kandidat izlagao svog psa s tim da mora postojati minimalna razlika izmedju prve i poslednje izlozbe u periodu od 2 godine
3. Kratak CV gdje kandidat predstavlja svoju biografiju i kinoloske aktivnosti

Nakon dobijanja potvrdnog odgovora od UO KSCG sudijski pripravnik mora stazirati naminimum 12 izlozbi u Crnoj Gori s tim da mora postojati minimalna razlika izmedju prve i poslednje izlozbe u periodu od 2 godine.
Kinoloski pripravnnik je duzan da se prijavi organizatoru manifestacije da ce na istoj stazirati minimum 15 dana prije pocetka iste.
Nakon zavrsenog staziranja kinoloski pripravnik se prijavljuje pismeno za polaganje sudijskog ispita sudijskoj komisiji najkasnije 7 dana prije zakazanog termina za ispit. Ispit se odrzava svake godine, najava datuma je minimum 1 mjese prije održavanja ispita.

Kanadidat je dužan da na mail KSCG kinoloskisavezcg@t-com.me dostavi popunjeni dokument (skini) i izvrši uplatu u iznosu od 60 € na žiro račun KSCG 510-10918-72 sa naznakom ‘polaganje sudijskog ispita’. Na ispitu je obavezno dostaviti ovjerene ‘Pripravnička potvrda’.

Ispit se polaze pismeno i kandidat da bi položio ispit mora imati tačne odgovore:
– na tzv. crvenim pitanjima 100 % tačnih odgovora
– na tzv. bijelim pitanjima 80 % tačnih odgovora

USLOVI ZA POLAGANJE GRUPA ZA KINOLOSKE SUDIJE

Kinoloske sudije koje zele polagati novu grupu duzni su dostaviti UO KSCG zahtjev za staziranje nove FCI grupe gdje moraju tacno navesti koju grupu zele da poloze. Kinoloske sudije koje imaju samo dio rasa iz FCI grupe duzni su prvo komletirati grupu i nakon toga podnijeti zahtjev za polaganje nove grupe.

Saglasno pravilniku FCI o kinoloskim sudijama kinoloski sudija moze polagati narednu grupu nakon 2 godine od polaganja prethodne grupe.
Nakon dobijanja potvrdnog odgovora od strane UO KSCG kinoloski sudija je duzan stazirati na minimum 6 izlozbi u Crnoj Gori s tim da mora postojati minimalna razlika izmedju prve i poslednje izlozbe u periodu od 1 godine.

Kinoloski sudija je duzan da se prijavi organizatoru manifestacije da ce na istoj stazirati minimum 15 dana prije pocetka iste.
Nakon zavrsenog staziranja kinoloski sudija se prijavljuje pismeno za polaganje sudijskog ispita sudijskoj komisiji najkasnije 7 dana prije zakazanog termina za ispit. Ispit se odrzava svake godine, najava datuma je minimum 1 mjese prije održavanja ispita.

Kinološki sudija je dužan da na mail KSCG kinoloskisavezcg@t-com.me dostavi popunjeni dokument (skini) i izvrši uplatu u iznosu od 60 € na žiro račun KSCG 510-10918-72 sa naznakom ‘polaganje sudijskog ispita’. Na ispitu je obavezno dostaviti ovjerene ‘Pripravnička potvrda’.
Ispit se polaze pismeno i kandidat da bi položio ispit mora imati tačne odgovore na 80% postavljenih pitanja.

LITERATURA
– Pravilnik o stručnom radu – Kinološki savez Crne Gore
– Osnovi kinologije – Kinološki savez Republike Srbije
– Standardi rasnih pasa po FCI grupama – Kinološki savez Republike Srbije
– Eksterijer pasa, osnovne procene – Drobnjak – Matić – Milijević, Kinološki savez Republike Srbije

SUDIJSKA KOMISIJA
1. Momcilo Milic – predsjednik
2. Vojislav Brajovic – clan
3. Pero Celebic – clan

Napomena: Sudijskom ispitu obavezno prisustvuje clan sudijske komisije FCI Miodrag Vretenicic koji vrsi kontrolu da li se ispit odrzava saglasno ‘Pravilniku FCI za kinoloske sudije’

INFORMACIJE
Sve potrebne informacije o ispitu mozete dobiti od predsjednika sudijske komisije Momčila Milića na telefon +38269034744
ili putem e-mail: kinoloskisavezcg@t-com.me