Na osnovu člana 12 i 49 Zakona o nevladinim organizacijama ( Sl. List Crne Gore br. 39/11 ) i člana 11 Statuta nevladine organizacije ‘Kinološki savez Crne Gore ‘ Skupština NVO ‘Kinološki savez Crne Gore ‘   na sjednici od  08.08.2012 godine je usvojila

         

 IZMJENE I DOPUNE  STATUTA

 

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1

‘Kinološki savez Crne Gore ‘ je nevladino udruženje.

      

Član 2

Naziv udruženja  je  NVO ‘Kinološki savez Crne Gore’  (u daljem tekstu KSCG).  

 

Član 3

Sjedište KSCG  je u Baru.

 

Član 4

Rad  KSCG  je javan.

Javnost rada KSCG se ostvaruje putem saopštenja za javnost i drugih podataka od značaja za rad KSCG na internet stranici nevladine organizacije.

 

Član 5

KSCG se osniva na  neodređeno vrijeme.

 

CILJEVI I DJELATNOSTI

 

Član 6

Ciljevi i zadaci KSCG su da na osnovu ovog Statuta i Statuta Međunarodne kinološke federacije (u daljem tekstu FCI) unapređuje kinologiju na teritoriji Crne Gore.

U ostvarivanju ciljeva i zadataka KSCG naročito radi na :

·         unapređenju odgajivanja rasnih pasa u skladu sa principima kinologije kao nauke

·         uzdizanju i usavršavanju stručnih kadrova

·         organizovanje kinoloških manifestacija

·         vršenje kinološke propagande

 

                                          

Član 7

Djelatnosti  KSCG  su:

·         vođenje rodovnih kniga, evidencije o prijavama legla pasa

·         izdavanje rodovnika i šampionskih povelja

 

Član 8

Pečat KSCG je okruglog oblika, ivicom je ispisan tekst: Kinološki savez Crne Gore a u sredini pečata je stilizovana glava psa.                    

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9

Organi KSCG su Skupština, Upravi odbor, Stručni savjet, Disciplinski sud i lice ovlašćeno za zastupanje

 

SKUPŠTINA

 

Član 10

Skupština  je najviši organ upravljanja KSCG.

 

Član 11

Skupština se formira tako što svaki član KSCG  tj. kinološko društvo  koje ima do 150 članova delegira po tri člana. 

Ukoliko član KSCG ima više od 150 članova na svakih sledećih 50 članova delegira se po jedan delegat.  

Jedan delegat može predstavlajti samo jedno kinološko društvo. 

 

  Član 12

Ovlašćenje Skupštine :

·         usvaja Statut KSCG

·         usvaja izmjene i dopune Statuta

·         birа i rаzrješаvа organe KSCG i to Upravni odbor, Nadzorni odbor, Disciplinski sud, Stručni savjet i lice ovlašćeno za zastupanje

·         odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja KSCG

·         usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu      kalendarsku godinu

·         odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine KSCG

·         odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa KSCG

                                    

SAZIVANJE SKUPŠTINE

 Član 13

Skupština može biti redovna i vanredna.

Skupština se redovno saziva jednom u toku  godine.

Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine članstva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Sjednica skupštine se saziva pisanim obavještenjem o mjestu i vremenu održavanja skupštine i predlogom dnevnog reda. Sjednicom predsjedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sjednice.

 

KVORUM ZA RAD I ODLUČIVANJE

 

 Član 14

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako je prisutno  50 posto plus jedan (natpolovična većina) članova KSCG

Skupština može da zasijeda i odlučuje ako joj prisustvuju članovi KSCG koji su opunomoćeni predstavnici preko 50 posto ukupnog broja članova.

 

Član 15

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

 

Član 16

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili opunomoćenih članova KSCG

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta moze pokrenuti svaki clan Skupstine kao i lice ovlasceno za zastupanje.

 

Član 17

O drugim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih  članova KSCG.

                                         

NAČIN ODLUČIVANJA

Član 18

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

 

Član 19

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje  50 posto plus jedan članova KSCG

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

 

Član 20

Odsutni član može glasati i pisanim putem.

Pismo kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.

Predsjedavajući je dužan je da upozna članove  koji su prisutni kako je glasao odsutni član.

 

 

ISKLJUČENJE PRAVA GLASA

 

Član 21

Član Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

·         oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga člana

·         o utvrđivanju zahtijeva koje ima u odnosu na tog člana

·         o pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana

u drugim slučajevima kada član ima interes protiv interesa KSCG

Kada je interes člana  iz stava 4 ovog člana protivan interesu KSCG  onda o tome odlučuje Skupština.

Isključenje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog koga je došlo do isključenja.

 

ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE

 

Član 22

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

·         mjesto i dan održavanja

·         dnevni red

·         imena prisutnih članova

·         lično ime predsjedavajućeg

·         lično ime zapisničara

·         tok rada,  a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja

·         rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda

·         konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka

·         izdvojeno mišljenje članova

·         vrijeme završetka

 

Član 23

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

 

Član 24

Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsjedavajući i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

 

 

Član 25

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi KSCG  kao dokument trajne vrijednosti.

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

Član 26

Upravni odbor sastoji se od devet članova.

Po funkciji članovi Upravnog odbora su: predsjednik, potpredsjednik i  generalni sekretar KSCG.  

Predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora moraju biti kinološke sudije.

Generalni sekretar KSCG mora biti kinološki sudija, mora imati visoku stručnu spremu i mora govoriti jedan od četiri zvanična jezika FCI.

 

Član 27

Upravni odbor sprovodi odluke Skupštine, izvršava predračun prihoda i rashoda,  odlučuje o tekućim pitanjima između dvije Skupštine  a u delokrugu Upravnog odbora su i sledeća pitanja:

          

·         donošenje plana i programa

·         ocjenjivanje rada za protekli period

·         usvаjа godišnji finansijski izvještaj

·         donosi odluke o kaznama za najteže prekršaje i odluke o suspenziji članova

·         odlučuje o molbama i žalbama

·         utvrđuje visinu članarine i način plaćanja

 

 

Član 28

Odluke Upravnog odbora donose se na sjednici na kojoj je prisutno više od polovine članova.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

 

Član 29

Predsjednik KSCG je istovremeno i predsjednik Upravnog odbora.

U slučaju odsutnosti zamenjuje ga potpredsjednik.  

Na svim sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik

 

NADZORNI ODBOR

 

Član 30

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko-materijalno poslovanje KSCG, vrši pregled knjiga i dokumenata i dostavlja izvještaj Skupštini.

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik i sastaje se  u periodu između dvije Skupštine.

Na svim sjednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

 

DISCIPLINSKI SUD

 

Član 31

Disciplinski sud KSCG odlučuje o odgovornosti članova KSCG i izriče kazne.

Disciplinski sud se sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik i odlučuje ako su prisutni svi članovi.

Na svim sjednicama Disciplinskog suda vodi se zapisnik.

 

 

STRUČNI SAVJET

 

Član 32

Stručni savjet je savjetodavni organ za stručna pitanja. Sastoji se od pet članova koji se biraju iz redova kinoloških sudija.

Predsjednika Stručnog savjeta predlaže Upravni odbor KSCG koji ga istovremeno i bira.

Na svim sjednicama Stručnog savjeta vodi se zapisnik

 

LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE

(Izvršni direktor, predsjednik, generalni sekretar)

 

Član 33

Lice ovlašćeno za zastupanje se bira odlukom Upravnog odbora KSCG na mandat od 4  godine.

Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Izvršnog direktora KSCG.

 

OVLAŠĆENJA  LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

 

Član 34

 Lice ovlašćeno za zastupanje:

·         zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun KSCG

·         odgovara za zakonitost rada

·         vodi poslove udruženja saglasno odlukama Skupštine

·         podnosi Upravnom odboru predlog godišnjeg finansijskog izvještaja

·         obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima KSCG

 

ODGOVORNOST LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

 Član 35

Lice ovlašeno za zastupanje odgovara za svoj rad Upravnm odboru i periodično istom podnosi izvještaj o radu.

 

RAZRIJEŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

 Član 36

Izvršni direktor može biti razriješen funkcije u sledećim slučajevima:

·         Ako postoje gubici u poslovanju KSCG

·         Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu KSCG , ili ako je usled toga mogla nastati šteta.

·         Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove  i poslove iz svog djelokruga.

Član 37

O razriješenju Izvršnog direktora odlučuje Skupština KSCG na predlog Upravnog odbora

Odluka Skupštine KSCG o razrješenju Izvršnog direktora je konačna.

 

SLUŽBENICI (OSOBLJE)

 Član 38

Službenici će se zapošljavati u skladu sa Zakonom, prema Aktu o sistematizaciji radnih mjesta  koji donosi Skupština KSCG

 

POVEZIVANJE

 Član 39

KSCG  se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

FINANSIRANJE

 Član 40

KSCG  stiče imovinu od člаnаrine, dobrovoljnih prilogа, poklonа, donacija, zaostavštine, kаmаtа nа uloge, dividendi, zаkupnine i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom.

 

OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI

 Član 41

KSCG u okviru svojih djelatnosti ne obavlja privredne djelatnosti.

 

ČLANSTVO U ORGANIZACIJI

 Član 42

Sva pravna i fizička lica mogu biti članovi/ice KSCG, ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom KSCG, na osnovu preporuke jednog od članova.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština KSCG većinom glasova.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

O evidenciji članova KSCG vodi se registar članova.

                                  

 PRESTANAK ČLANSTVA

 Član 43

Član može istupiti iz članstva KSCG davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju  nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda udruženja.

Inicijativu za isključenje iz KSCG može da podnese svaki član KSCG.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u KSCG.

 

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Član 44

Član ima pravo da:

·         ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva KSCG

·         neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa KSCG

·         bira i bude biran u organe KSCG

·         bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima KSCG

Član je dužan da:

·         aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva KSCG

·         učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima KSCG

·         plaća članarinu

·         obavlja druge poslove koje mu povjeri KSCG

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Član 45

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada KSCG može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine.

O prestanku rada udruženja  odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova KSCG .

 

Član 46

U slučaju prestanka rada udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.  

 Član 47

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 48

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut KSCG od 15.08.2006 godine

 

 Bar, 08.08.2012.

 Predsjedavajući skupštine

                 Mudreša Vasko  s.r.